+31 6 24928823 info@drive2you.nl

Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Drive2you gevestigd te De Meern.

Voorafgaand aan de rij overeenkomst, dient de leerling de afspraken zorgvuldig door te lezen en te ondertekenen voor gezien.

 

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: 

ARTIKEL 1
1. De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoet. De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurcertificaat’

2. Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de leerling de examenkosten heeft betaald.

3. De leerling legt het rijexamen in principe af in de auto waarin les wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

4. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering.

5. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

6. De leerling kan in zo een geval geen aanspraak maken op restitutie en/of schadevergoeding.

 

De leerling dient zich aan de volgende afspraken te houden:

 

ARTIKEL 2
2.1 Om lessen te volgen moet de leerling minimaal 16,5 jaar oud zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd in het bezit van een geldig legitimatie te zijn.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats klaar te staan voor de rijles. De instructeur wacht maximaal 15 minuten op een leerling, daarna vertrekt hij.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit dient 24 uur van te voren te gebeuren. Meldt de leerling het later, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van naaste familie, begrafenis, een spoedopname in het ziekenhuis.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/ haar medische en/of psychische toestand.

2.6 De Rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de medische en/of psychische toestand van de cursist voor zover de cursist informatie hierover niet verstrekt heeft aan de Rijschool

2.7 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 staat, dan heeft de rijschool het recht om de lessen per direct te beëindigen zonder restitutie van lesgelden

2.8 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht om dit te verhalen op de leerling.

 

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3
3.1 Betalingen dienen contant of op het rekeningnummer van de rijinstructeur te worden voldaan.

3.2 Bij lespakketten is deelbetaling mogelijk in 3 termijnen. De eerste betaling dient voorafgaand aan de eerste les te worden voldaan. De tweede betaling dient halverwege de opleiding te worden voldaan. De derde betaling dient voor het eerste praktijk examen te worden voldaan.

3.3 Worden de betalingen niet tijdig voldaan, dan worden de rijlessen stop gezet.

 

Rij (her) examen:

 

ARTIKEL 4
4.1 Indien de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

4.2 Mocht het rijexamen niet door kunnen gaan wegens slechte weersomstandigheden, dan hoeft de leerling voor het nieuwe examen niet te betalen. De rijschool heeft wel het recht om aan de leerling de kosten van 1 rijles te berekenen.

4.3 Voorgaand aan het rijexamen is de leerling verplicht om deel te nemen aan de tussentijdse toets. Hier zijn kosten aan verbonden.

4.4 Voorafgaand aan het rijexamen of een tussentijdse toets is de leerling verplicht om een les te volgen.

 

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomst: 

ARTIKEL 5
5.1 Autorijschool Drive2you heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/ of onjuiste informatie doorgeeft aan de rijschool (zie artikel 2.5)

b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2 Als de overeenkomst ontbonden wordt, dient de leerling de kosten voor de gevolgde lessen te betalen.

5.3 Bij annuleren van een pakket wordt het pakket terugbetaald minus:

– het aantal gereden lessen, berekent als losse uren

– Administratiekosten van € 100,-

5.4  Rijschool zal de leerling aanmanen en verzoeken om 14 dagen de verschuldigde bedrag te betalen. Bij gebreke van tijdige betaling, dan kan rijschool  de vordering ter incasso uit handen geven aan derden.  Deze incassokosten kunnen zowel uit gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan.

Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK), op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.

 

Aanvullende afspraken: 

ARTIKEL 6
6.1 Autorijschool Drive2you kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze afspraken worden opgenomen in een lesovereenkomst.

6.2 Proefles is uitsluitend gratis bij aanschaf van een pakket.

6.3 Echter deze algemene voorwaarden zullen op alle overeenkomsten van kracht zijn.

 

Lespakketten: 

ARTIKEL 7
7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan een praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient extra lessen te volgen tot hij/ zij klaar is voor het examen. De instructeur oordeelt hierover.

 

Vrijwaring: 

ARTIKEL 8
8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. autorijschool Drive2you kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Autorijschool Drive2you draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en of andere verdovende middelen te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

8.2 De instructeur zal de leerling vragen of hij/ zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo een geval geen lesauto besturen. .

Als later blijkt dat de leerling voorafgaand aan de lessen niet de waarheid heeft verteld, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

 

Geschillen: 

ARTIKEL 9
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Drive2You

Rijschool Utrecht en de Meern

VOLG ONS OP